Info

BOKNINGSVILLKOR                         
Avbokningar
Avbokning av arbetstillfälle skall ske senast 48 timmar innan städtillfället. Vid avbokning senare debiteras halva tillfällets avgift. Avbokning skall ske skriftligt via e-post. 

Arbetsfria dagar
Lördag, helgdagar samt påsk-,midsommar-, jul- och nyårsafton är icke ordinarie arbetsdagar. Dessa samt röda dagar utgår om ert städtillfälle infaller på dessa dagar. 

Tider
Vi kan ej garantera exakta tider utan kommer enl bestämd förmiddag eller eftermiddag. 

Sopor
Sopor slängs i beställarens egna sopkärl eller soprum. Sopor som leverantören tar med kan komma att debiteras. 

Betalningsvillkor
Betalning sker till leverantörens bankgirokonto. Betalning skall ske 10 dagar eller enl betalningsvillkor på fakturan. Tilläggstjänster faktureras löpande. Det ligger på kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta åsamkar leverantören. Ev anmärkning på fakturan skall ske inom 8 dagar.

Tillträde
Beställaren skall lämna erforderligt tillträde samt se till att arbetsplatsen är i sådant skick att arbetet kan utföras. Ifall vår städpersonal är på plats men kan inte komma in för att utföra tjänsten, debiteras hela beloppet för tjänsten oavsett om den ej utförts. 

Åtkomst Framför fönster skall det vara undanplockat vid fönsterarbeten för att vi skall kunna utföra tjänsten. Om ej undanplockat debiteras avgift för undanplockning. Om något fönster ej skulle vara öppningsbart så görs det som går att komma åt, samt debiteras fullt offererad avgift. 

Prisjustering städ Avtalade städpriset är för ett normalsmutsad boende, i de fallen där boendet är hårt smutsad kan extra tid tillkomma och kunden blir meddelad under städningen. Ifall kunden inte godkänner tilläggstiden städar vi endast tiden som motsvarar det avtalade priset och om så fallet lämnas ingen garanti på arbetet. Vid förändring av leverantörens kostnader för personalens löner och företagets övriga kostnader kan allservice göra en prisjustering enl städindex 

Kundöverenskommelse
Alla överenskommelser utöver dessa bokningsvillkor ska ske skriftligt eller via e-post. Alla tilläggsbeställningar bör ske skriftligt via mejl. 

Arbetsledning
Arbetet leds och kontrolleras av leverantörens arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens kontaktperson. 

Reklamation Kunden har möjlighet att anmäla brist i städningen, uppkommen skada eller annan påpekan, detta ska reklameras senast 24 timmar efter avslutat arbete via e-post med dokumenterad bild. Om kunden själv åtgärdat felet innan Allservice kontaktades, utgår ingen ersättning. Om det passerat mer än 24 timmar från städtillfället så kan vi inte behandla eran reklamation, vi kan heller inte kompensera dig i frågan. Om något gått sönder ex. en vas skall den sparas för allservice ersätter endast när vi får in skadad vara. Vid ordinarie städning följer vi alltid dina synpunkter och försöker komma överens om en åtgärd. Vi följer alltid konsumentverkets rekommendationer, för god kundvård är något vi värderar högt, Att kunden alltid vara nöjd med våran service är vårt mål.

Försäkring Leverantören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmännakontraktsvillkor.

Kreditupplysning Allservice förbehåller sig rätten att inhämta ev kreditupplysning innan arbetstillfället, samt möjligheten att avböja mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen. 

ForceMajeure Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom entreprenörens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller ingripande av offentlig myndighet, som medföratt leverantören icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar leverantören under den tid förhållandet råder från fullgörande av dessa skyldigheter. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om entreprenören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.