Info

ALLMÄNNA VILLKOR löpande servicetillfällen:
Parter: Utförare, närmare angiven på omstående sida (nedan kallat allservice). Kunden, närmare angiven (nedan kallad Kunden).Bakgrund: Allservice verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Allservice tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster1.1.Allservice tillhandahåller "Hemservice", vilken benämning i detta avtal innebär städning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Allservice och Kunden i samråd kommer överens om.

2. Åtagande
2.1.Har Hemservice bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säker-ställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress där tjänsten utförs “bokningsadress”.

2.2.Allservice förbinder sig att utföra överenskomna Hemservicetjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Allservice ska vid utförandet av Hemservice använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Allservice sekretesspolicy.

2.3.Kunden ska informera och samråda med Allservice om samtliga förhållanden som Allservice behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4.Allservice äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Allservice ska dock därvid omgående informera och samråda med Kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Allservice inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och korrekt sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Allservice eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.5. Tider: Vi kan ej garantera exakta tider utan kommer enl bestämt förmiddag eller eftermiddag.

2.6 Tillträde: Kunden skall lämna erforderligt tillträde samt se till att arbetsplatsen är i så-dant skick att arbetet kan utföras.

2.7 Sopor: Kunden ansvarar för att vi kan slänga sopor i närhet av bokningsadressen. Skulle Allservice behöva ta med sopor pga otillgänglig eller fulla sopkärl kan en avgift tas ut.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1.Kunden ska till Allservice utge ersättning för utförd Hemservice enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat skickad offert.

3.2.Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast tio (10) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgiften. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%.

3.3.För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.

3.4.Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5.Allservice äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas Kunden skriftligen senast en (1) månader i förväg (oftast genom notering på faktura). Allservice äger även rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Allservice ska i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6.Anmärkningar på Allservice fakturor ska skriftligen vara Allservice till-handa senast tio (10) dagar efter fakturadatum.

3,7 Tillfällig reducering av arvode
Om arbetet ej behöver utföras under kundens semesterperiod, varmed avses högst fyra sammanhängande veckor under perioden juni t.o.m. augusti, skall detta anmälas till Allservice minst två månader innan aktuell leveransfri period påbörjas. Sådan anmälan ger rätt till fullständig reducering av arvodet för anmäld period. Om anmälan inte görs i tid reduceras arvodet för motsvarande anmälda period med 50%. Anmälan skall vara skriftlig
.4.Ombokning/Avbokning av servicetillfälle
4.1.Kunden har möjlighet att omboka servicetillfälle. Kunden ska meddela ombokningen till Allservice senast sju (7) dagar före utförandedagen. Ombokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering.

4.2.Sker avbokning med kort varsel p.g.a. sjukdom skall bokningen i största möjligaste mån bokas om till nytt tillfälle. Bokas hela tillfället av så utgår full debitering om det bokats av mindre än 48 timmar innan tillfället.

4.3.Avbokar Allservice servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid.
Allservice äger rätten att pga sjukdom i personalen boka av kundens tillfälle.

4.4.Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 06.00 - 18.00 och ej på helgdagar. Infaller städtillfälle på en helgdag har Kunden rätt att omboka servicetillfället under förutsättning att Allservice har möjlighet att genomföra ombokningen. I annat fall avbokas städningen och kostnaden bortfaller.

5.Ansvarsbegränsning

5.1.Allservice ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Hemservice utöver vad som ut-tryckligen anges häri.

5.2.Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven Hemservice.

5.3.Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och Allservice åtar sig enbart ansvar som täcks av Kundens hemförsäkring.

5.4.Om det visas att Allservice eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak eller personskada ersätter Allservice sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Allservice skadan/felet. Allservice har rätt att välja om skadan ska ersättas eller åtgärdas.

5.5.Allservice ansvarar gentemot Kund för sakskada som Allservice eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från Kunden.

5.6.Allservice svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

5.7.Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.

5.8.Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Allservice ansvarsförsäkring.

5.9.För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Allservice skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen)

6.Reklamation av utfört Hemservicetillfälle
6.1.Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd Hemservice till Allservice inom skälig tid efter utförd tjänst.

6.2.Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när felet eller bristen inträffade.

7.Kollektivavtal
7.1.Allservive har tecknat kollektivavtal mellan Almega Tjänsteförbunden och Kommunal avseende hemserviceföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden.

8.Avtalstid

8.1.Avtalet anses ingånget vid datum för första servicetillfället.

8.2.Detta avtal gäller med en (1) kalendermånads löpande uppsägningstid

9.Uppsägning på grund av avtalsbrott

9.1.Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;
9.1.1. Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller
9.1.2. Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.
9.1.3. Med “väsentligt avtalsbrott” enligt p. 10.1.1. ska inte förstås avbokad servicetillfälle enligt p 4.3.

10.Meddelanden
10.1.Meddelanden föranledda av detta avtal ska skickas skriftligen till part.
10.2.Om parts adress ändras ska denne skriftligen meddela motparten om ny adress.
10.3.Överenskomna avvikelser från detta avtal ska, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

11.Tvist
11.1.Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.
11.2 Force Majeure
Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom entreprenörens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att leverantören icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar leverantören under den tid förhållandet råder från fullgörande av dessa skyldigheter. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om entreprenören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

12.GDPR12.1.Allservice behandlar Kundens uppgifter i enlighet med Allservice Data-skyddspolicy.

Allmänna villkor engångsbokningar (fönsterputs, flyttstäd mm)
1. Bokning
1.1. Med bokning avses per telefon eller e-post av Kunden godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i p. 2. Leverantören förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.
1.2. Notera att Dödsbon är en egen juridisk person och är inte berättigade till RUT-avdrag. Vid bokning av Servicetillfälle för Dödsbos räkning anses alltid den som bokar Servicetillfället som betalningsansvarig för det fall medel saknas i Dödsboet för betalning av Servicetillfället.

2. Ombokning/Avbokning av Servicetillfälle
2.1. Kunden har möjlighet att omboka/avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela minst sju (7) dagar före utförandedagen om ett servicetillfälle ska ombokas/avbokas. Ombokar/avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering, oavsett orsak.
2.2. Avbokar Allservice servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.

3. Åtagande
3.1. Har tjänsten bokats med RUT-avdrag är det Kundens ansvar att säkerställa att Kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress (bokningsadress) där tjänsten ska utföras.
3.2. Allservice förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Allservice ska vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Allservice sekretesspolicy.
3.3. Kunden ska informera och samråda med Allservice om samtliga förhållanden som Allservice behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

4. Avgifter och övriga betalningsvillkor
4.1. Kunden ska till Allservice utge ersättning för utfört Servicetillfälle enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat offert
4.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom tio (10) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.
4.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.
4.4. Om Kunden i 4.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.
4.5. Anmärkningar på Allservice fakturor ska skriftligen vara Allserivce tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum.

5. Ansvarsbegränsning
5.1. Allservice ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller uteblivet Servicetillfälle utöver vad som uttryckligen anges häri.
5.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller uteblivet Servicetillfälle.
5.3. Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Om det visas att Allservice eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Allservice sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Allservice skadan/felet.
5.4. Allservicee ansvarar gentemot Kund för sakskada som Allservice eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Beloppsnivåerna framgår av då gällande företagsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från Kunden.
5.5. Allservice svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.
5.6. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.
5.7. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Städarnas företagsförsäkring.
5.8. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Allservice skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

6. Reklamation av utfört Servicetillfälle
6.1. Fel eller brist i utfört Servicetillfälle ska Kunden meddela Allservice skriftligen inom 7 efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstelagen).6.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art och omfattning.
6.3. Allservice förbehåller sig rätten att avhjälpa felet eller bristen vid 2 separata försök. Avhjälpande ska påbörjas inom 5 arbetsdagar.
6.4. För det fall Allservvice inte lyckas avhjälpa felet eller bristen enligt p. 6.3. har Kunden rätt att framställa krav om prisavdrag.

7. Kollektivavtal Allservice har tecknat kollektivavtal mellan Almega Tjänste-förbunden

8. Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.